رفتن به محتوای اصلی

شما اینجا هستید

برنامه میان مدت حوزه فرهنگی و اجتماعی استان قزوین با تاکید بر اولویت ها

برنامه میان مدت حوزه فرهنگی و اجتماعی استان قزوین با تاکید بر اولویت ها

برنامه میان مدت حوزه فرهنگی و اجتماعی استان قزوین با تاکید بر اولویت ها سال 99- 94 مصوب جلسه مورخ 28/8/93 کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان و جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تاریخ 9/12/93

برنامه میان مدت حوزه فرهنگی و اجتماعی استان قزوین با تاکید بر اولویت ها سال 99- 94

مصوب جلسه مورخ 28/8/93 کارگروه اجتماعی و فرهنگی استان
و جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان در تاریخ 9/12/93